Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde
voorwaarden van toepassing op alle verkopen van 't Klavertje Vier BVBA, met zetel te 2920 Kalmthout, Achterbroeksesteenweg 184 en met ondernemingsnummer 0465.111.040. Tenzij wanneer dit formeel door 't Klavertje Vier BVBA werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige algemene voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door 't Klavertje Vier BVBA.

Artikel 2. Bestelling

Door het plaatsen van een bestelling, dan wel voor wat betreft de webwinkel van 't Klavertje Vier BVBA, door gebruik te maken van de betrokken internetpagina's, aanvaardt de klant de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Elke aanbieding door 't Klavertje Vier BVBA gebeurt op haar maatschappelijke zetel. Elke overeenkomst komt tot stand op deze maatschappelijke zetel nadat de bestelling van de (potentiële) klant expliciet wordt aanvaard door Klavertje Vier BVBA die de klant hiervan bij het beëindigen van de bestelprocedure, op de website www.tklavertje-vier.be dan wel per e-mail op het door de klant opgegeven e-mailadres een printbare bestellingsbevestiging bezorgt. Het loutere gegeven dat het technisch mogelijk is de webwinkel van 't Klavertje Vier BVBA te bereiken vanuit een bepaald land, impliceert niet op zich dat 't Klavertje Vier BVBA haar producten daar aanbiedt. 't Klavertje Vier BVBA is niet aansprakelijk voor de mate van verspreiding van haar webwinkel via internet service providers.

Voor de totstandkoming van de overeenkomst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld en door de klant aanvaard.

Artikel 4. Levering

De producten worden opgestuurd en/of afgeleverd op het adres dat door de klant wordt opgegeven bij de bestelling. Elke leveringstermijn die door 't Klavertje Vier BVBA wordt opgegeven is indicatief en niet bindend. Onder geen beding kan vertraging in de aflevering leiden tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, noch tot een recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Terugzending

De kosten die 't Klavertje Vier BVBA oploopt tengevolge van retourzendingen vallen ten laste van de klant. Het risico verbonden aan de terugzending van goederen ligt uitsluitend bij de klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen worden afgeleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan volledige betaling van de prijs: de klant verbindt er zich derhalve toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen tot aan de volledige betaling.

Artikel 7. Herroepingsrecht

De klant die als "consument" kan beschouwd worden, heeft het recht aan 't Klavertje Vier BVBA mee te delen dat hij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Conform de wetgeving: Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door 't Klavertje Vier BVBA verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De klant kan het herroepingsrecht echter niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen of betreffende audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken. De klant kan evenmin gebruik maken van zijn herroepingsrecht ingeval de klant de desbetreffende producten beschadigd heeft of door zijn gebruik ongeschikt gemaakt heeft voor verdere verkoop.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ('t Klavertje Vier, Achterbroeksteenweg 184, 2920 Kalmthout, [email protected], 036666830) via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen.

Artikel 8. Kosten in geval van herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal 't Klavertje Vier BVBA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9. Betaling

Betaling van de goederen gebeurt onmiddellijk en ten laatste vóór de verzending en/of levering op de zetel van 't Klavertje Vier BVBA, behoudens indien tussen partijen uitdrukkelijk een andere regeling werd overeengekomen.
Zelfs indien afbetalingen worden toegestaan, wordt bij gebreke aan tijdige betaling het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 25 EUR. Daarnaast wordt bij laattijdige betaling op het voormelde factuurbedrag een vergoedende interest van 10% aangerekend vanaf factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur vervallen alle openstaande facturen van rechtswege. 't Klavertje Vier BVBA beschikt eveneens over het recht om verdere levering (occasioneel of in het kader van periodieke leveringen) te schorsen.

Artikel 10. Klachten

De door 't Klavertje Vier BVBA afgeleverde goederen dienen bij ontvangst nagekeken te worden door de klant. Gebreken en klachten (beschadiging, hoeveelheid, niet-bestelde goederen, afrekening, factuur,…) dienen op straffe van verval onmiddellijk na ontvangst, maar ten laatste binnen 14 dagen na verzending, aangemeld te worden bij 't Klavertje Vier BVBA en dit per fax (+32 (0) 3 666 23 67), e-mail ([email protected]) of aangetekend schrijven.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

't Klavertje Vier BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade die zou veroorzaakt worden door de geleverde goederen, hun gebruik of hun inhoud, noch voor schade veroorzaakt door, naar aanleiding van of tijdens de levering en/of verzending, zelfs indien zij te wijten is aan een zware fout of nalatigheid in hoofde van 't Klavertje Vier BVBA of haar werknemers, bedienden of aangestelden. 't Klavertje Vier BVBA is niet aansprakelijk voor het gegeven dat gekochte producten buiten het grondgebied België mogelijks niet toegelaten zijn of niet conform de wettelijke regeling zijn van dat land of gebied. Onder geen beding kan in dergelijk geval enig recht op schadevergoeding ontstaan in hoofde van de klant.

Artikel 12. Privacy

De persoonlijke gegevens van de klant worden opgeslagen en bewaard door 't Klavertje Vier BVBA om deze laatste toe te laten de transactie van de klant correct uit te voeren alsook om de klant te informeren over mogelijke latere commerciële acties van Klavertje Vier BVBA. 't Klavertje Vier BVBA verwerkt en beheert de gegevens van de klant in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De klant heeft te allen tijde het recht om kennis te nemen van de over hem/haar gehouden gegevens, die gehouden worden op de maatschappelijke zetel van Klavertje Vier BVBA, en hiervan de verbetering of doorhaling te vragen. 't Klavertje Vier BVBA verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

Artikel 13. Partiële ongeldigheid

Wanneer een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de overeenkomst en de relatie tussen 't Klavertje Vier BVBA en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst en de relatie tussen 't Klavertje Vier BVBA en de klant zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Voor geschillen die tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoren is uitsluitend het Vredegerecht van het achtste kanton van Antwerpen bevoegd.

Grootste keuze in onze winkels

Veilige betaalopties

Snel leveren

Bezoek ook onze 3 winkels

Design by Crivex |

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »